เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

pray_06_n
บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

(ทำนองสวดนำ)

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
    ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทสวดนมัสการ

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

(ทำนองสังโยค)

    นะโม (รับ) ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสังโยค)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

(ทำนองสังโยค)

    อิติปิ โส (รับพร้อมกัน) ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

    องค์ใดพระสัมพุทธ

(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร

บ มิหม่นมิหมองมัว

    หนึ่งในพระทัยท่าน

ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว

สุวคนธกำจร

    องค์ใดประกอบด้วย 

พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร

มละโอฆกันดาร

    ชี้ทางบรรเทาทุกข์

และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน

อันพ้นโศกวิโยคภัย

    พร้อมเบญจพิธจัก- 

ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล 

ก็เจนจบประจักษ์จริง

    กำจัดน้ำใจหยาบ 

สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง 

มละบาปบำเพ็ญบุญ

    ข้า ขอประณตน้อม 

ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- 

ญภาพนั้น นิรันดร ฯ

บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสังโยค)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

    ส๎วากขาโต (รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน)

ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ 

ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมนท์

ธรรมใดนับโดยมรรคผล

เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร 

อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล

นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนิน

ดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์

นบธรรมจำนง

ด้วยจิตต์๖และกายวาจา (กราบ)

บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสังโยค)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

    สุปะฏิปันโน (รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

    สงฆ์ใดสาวกศาสดา 

(รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

    เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-

ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

    โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

    เหินห่างทางข้าศึกปอง

บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

    เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-

ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

    สมญาเอารส๒ทศพล

มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

    ข้าขอนบหมู่พระศรา-

พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

    ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์

พระไตรรัตน์อัน

อุดมดิเรกนิรัติสัย

    จงช่วยขจัดโพยภัย

อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ

บทสวดชยสิทธิคาถาหรือบทพาหุง (ทำนองสังโยค)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

    พาหุง (รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ

บทสวดชยสิทธิคาถาหรือบทพาหุง (ทำนองสรภัญญะ)

หมวดบทสวด : บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)
กลับสู่ด้านบน

    ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท-

(รับพร้อมกัน) ธวิสุทธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตรสมา- 

ธิ ณ โพธิบัลลังก์

    ขุนมารสหัสสพหุพา- 

หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขลประทัง

คชเหี้ยมกระเหิมหาญ

    แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ 

กลคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพยุหปาน 

พระสมุททะนองมา

    หวังเพื่อผจญวรมุนิน- 

ทสุชินราชา

พระปราบพหลพยุหมา- 

รมเลืองมลายสูญ

    ด้วยเดชะองค์พระทศพล 

สุวิมลไพบูลย์

ทานาทิธัมมวิธิกูล

ชนน้อมมโนตาม

    ด้วยเดชสัจจวจนา 

และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพลสยาม

ชยสิทธิทุกวาร

    ถึงแม้จะมีอริวิเศษ

พลเดชเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตผลาญ 

อริแม้นมุนินทร ฯ

(กราบ)