เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

pray_07_n
บทสวดถวายพระพร

บทสวดถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

หมวดบทสวด : บทสวดถวายพระพร
กลับสู่ด้านบน

ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะชะยะมังคะละคาถา

ภูมิพะโล มะหาราชา

นะวะโม จักกิวังสิโก

รัฏฐัปปะสาสะเน พะยัตโต 

นีติจาริตตะโกวิโท

สัมพุทธะมามะโก อัคโค

สาสะนัสสูปะถัมภะโก

รัชชัง ธัมเมนะ กาเรติ 

ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ

ทัยยานัง วุฑฒิมิจฉันโต 

สันติมัคคะนิโยชะโก

สัพเพสัง ทุกขะฆาตา จะ 

สะทา จะ สุขะทายะโก

สัพพะทัยยานะมัตถายะ 

สัพพะกิจจานิ กุพพะเต

ทุกขะโต ทุกขิเต ทัยเย 

ภะยะโต ภะยะตัชชิเต

สะมุสสาโห ปะโมเจติ 

มะหาการุญญะเจตะสา

เมตโตทะเกนะ โตเสติ 

ฆัมเม เทโววะ ภูมิเช

สัมมาอาชีวะโยคัสสะ

วิธิง วิเนติ โยนิโส

อะนุยุญชะติ พุทเธนะ

ภาสิตัง สะมะชีวิตัง

ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง 

เอตัญจะ อะนุสาสะติ

อิทาเนโส มะหาราชา 

สัตตะอะสีติอายุโก

อีทิเส มังคะเล กาเล 

เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ 

ระตะนัตตะยะเตชะสา

เสฏโฐ ภัท๎ระมะหาราชา 

ภูมิพะโล นะริสสะโร

อะโรโค สุขิโต โหตุ 

สะตาติเรกะวัสสิโก

วัณณะวา พะละสัมปันโน 

นิททุกโข อะกุโตภะโย

อันตะรายูปะสัคเคหิ 

สัพพารีหิ วิมุจจะตุ

อิจฉิตัง ปัตถิถัง สัพพัง 

ขิปปะมัสสะ สะมิชฌะตุ

จิรัง รัฏเฐ ปะติฏฐาตุ 

ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง

ทีฆายุตาทิสัมปันนา 

สิริกิตติ ปะระมะราชินี

เต ปุตตะธีตุนัตตาโร 

ญาติสาโลหิตา จิเม

ทัยยิกา จะ มะหามัจฉา 

สุขิตา โหนตุ สัพพะทา

ทัยยะชาติ วิโรเจตุ 

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง 

วิรุฬ๎หิง จุตตะริง สะทา

จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ

สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

คำแปล

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมจักรีวงศ์ ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารประเทศ ตลอดถึงหลักนิติธรรม ขนบธรรมเนียมราชประเพณี ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล แก้ไขวิกฤตการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมา
    พระองค์ทรงมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรชาวไทย แนะนำแนวทางสมานฉันท์ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย มีพระราชหฤทัยแน่วแน่มั่นคง ทรงปลดเปลื้องชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยาก
ให้พ้นจากความทุกข์ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติให้พ้นจากภัยพิบัติด้วยพระราชหฤทัยกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระราชทานความชุ่มฉ่ำใจแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาธรรม เสมือนหนึ่งสายฝนโปรยปรายลงมาสู่พื้นพสุธาในหน้าแล้ง ทำให้สรรพสัตว์ชุ่มฉ่ำใจฉะนั้น
    พระองค์พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเหมาะสม ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง ปฏิบัติพระองค์ไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสมชีวิตา ทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรและรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์
ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวงขอพระราชประสงค์ทั้งปวงจงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวงขอพระราชประสงค์ ทั้งปวง จงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ขอพระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดา พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มุขอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญในกาลทุกเมื่อ ขอประเทศชาติจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตมั่นในโลก สิ้นกาลนานเทอญ

บทสวดถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หมวดบทสวด : บทสวดถวายพระพร
กลับสู่ด้านบน

ปะระมะราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวะระทานะคาถา

ปะระมะราชินีนาถา 

สิริกิตติ มะหายะสา

ปุญญาธิการะสัมปันนา 

ทัยยานัง สิริวัฑฒะนา

ธัมมิกา ธิติสังยุตตา 

สัพพะทา ทีฆะทัสสินี

สัมพุทธะสาสะเนเยวะ 

วิปปะสันเนนะ เตชะสา

สัมพุทธะมามะกา อัคคา 

ภิยโย ตัง อุปะถัมภะติ

ทุกขัปปัตเต จะ นิทุกเข 

ภะยัปปัตเต จะ นิพภะเย

สัพพะทัยเยปิ กาเรติ 

มะหาการุญญะเจตะสา

เมตโตทะเกนะ โตเสติ 

ฆัมเม เทโววะ เมทะนิง

ยัตถะ อัจโจทะกัง โหติ 

ตัง กาเรติ สะโมทะกัง

ยัตถะ อัปโปทะกัง โหติ 

ตัง กาเรติ ปะโหณะกัง

ยัง ยัง ภะชะติ ภูมินทา 

ตัง ตัง สุขัง ปะกุพพะเต

เย อุปายา กะตา โหนติ 

ภาสิตา จาปิ จินติตา

สัพเพ เต รัฏฐะวาสีนัง 

สุขัตถายะ ปะวัตตะเร

สัมมาอาชีวะเมเสตัง 

วิเนติ อุปะถัมภะติ

ภิยโย ผาสุวิหารายะ 

ธะนาคะมังนุพ๎รูหิตุง

สิปปะอาชีวะเวมัชฌัง 

กาเรติ อะนุกัมปะกา

ตัส๎มา สัมภาวิตา โหติ 

ปะชายะ มาตุฐานิยา

สัพพะทัยยา อิมาคัมมะ 

สันติมัคคานุสาสะกัง

เอกะจิตตา สะมัคคา จะ 

ทัยยะรัฏฐะวิวัฑฒะนา

อีทิเส มังคะเล กาเล 

เทมัสสา วะระมังคะลัง

ระตะนัตตะยานุภาวเวนะ 

ระตะนัตตะยะเตชะสา

ปะระมะราชินี เสฏฐา 

ทัยยิกานัง มะหาคุณา

ทีฆายุกา อะโรคา จะ 

นิททุกขา อะกุโตภะยา

วัณณูเปตา พะลูเปตา 

สุขิตา โหตุ สัพพะทา

จินติตา สัพพะจินตาปิ 

ปะริปูเรตุ สัพพะโส

จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ 

ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง

ทีฆายุตาทิสัมปันโน 

ภูมิพะโล นะริสสะโร

เต ปุตตะธีตุนัตตาโร 

ญาติสาโลหิตา จะ เต

ทัยยิกา จะ มะหามัจฉา 

สุขิตา โหนตุ นิพภะยา

อันตะรายูปะสัคเคหิ 

ทัยยะชาติ วิมุจจะตุ

จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ 

สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

คำแปล

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของชาวไทย ทรงมีพระยศยิ่งใหญ่ ถึงพร้อมด้วยพระบุญญาธิการ เจริญด้วยพระสิริ ตั้งอยู่ในธรรม ประกอบพร้อมด้วยพระปัญญา ทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกลเสมอ ทรงนับถือพระสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ประเสริฐ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
    เมื่อปวงชนชาวไทยประสบทุกข์ยาก พระองค์ก็ทรงบำบัดทุกข์และเมื่อปวงชนชาวไทยประสบภัย พระองค์ก็ทรงบำบัดภัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงช่วยเหลือพสกนิกรด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยเมตตา เปรียบประดุจสายฝนในนภาหลั่งลงมาสู่ผืนดิน
    แห่งหนใดมีน้ำมาก ทรงทำให้มีน้ำเหมาะสม แห่งหนใดมีน้ำน้อยทรงทำให้มีน้ำเพียงพอ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ ไปที่ใดๆ ย่อมทำให้ที่นั้นๆ มีความสุข
    โครงการใดๆ ที่พระองค์ได้ทรงดำเนินการ ได้พระราชทานพระราชเสาวนีย์หรือทรงพระราชดำริโครงการเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อยู่ในราชอาณาจักร ทรงแนะนำส่งเสริมสัมมาชีพแก่ประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยอนุเคราะห์ จึงให้ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น
    ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ของประชาชน ปวงชนชาวไทยได้อาศัยพระโอวาทที่แนะนำให้ดำเนินไปสู่หนทางแห่งความศานตินี้ จึงรวมใจกัน พร้อมเพรียงกัน พัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรือง
    เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย ขอสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผู้ประเสริฐ ผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงชาวไทย ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายืนยาว ไม่มีโรคภัย ปราศจากทุกข์ อย่าได้มีภัยมาแต่ที่ไหนๆ ให้ทรงสดใส มีพระพลานามัย ทรงพระเกษมสำราญทุกเมื่อ ขอสิ่งที่พระองค์ทรงดำริทั้งปวงจงพรั่งพร้อมบริบูรณ์
    ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพรชัยนานาประการ มีพระชนมพรรษายืนนานเป็นต้น เป็นที่พึ่งของพสกนิกรชาวไทย ดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติสิ้นกาลนาน
    ขอให้พระราชโอรสพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ประชาชนชาวไทยและคณะรัฐมนตรี จงเป็นผู้มีสุขปราศจากภัย
    ขอให้ประเทศไทยจงหลุดพ้นจากอันตรายและอุปสรรคทั้งหลาย ขอให้พระพุทธศาสนาจงประดิษฐานมั่นคงอยู่ในโลกสิ้นกาลนานเทอญ ฯ