เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

วันอังคาร

พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ มีกำลังวัน ๘ สีที่เป็นมงคล : ชมพู

    ยัสสานุภาวะโต ยักขา 

เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต 

รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ 

ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง 

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

สำหรับผู้เกิดวันอังคารสวดภาวนาบูชาพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ ๘ จบ มีความสุขเกษม ปราศจากภูตผีปีศาจเบียดเบียน นอนหลับฝันดี เป็นสิริมงคล

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ