เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

โอวาทะปาติโมกขาทิปาโฐ

หมวดบทสวด : บทสวดพิเศษ

    อุททิฏฐัง โข เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, โอวาทะปาติโมกขัง ตีหิ คาถาหิ

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
สะมะโณ๒ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง 

กุสะลัสสูปะสัมปะทา

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง 

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต 

ปาติโมกเข จะ สังวะโร

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง 

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง

อะธิจิตเต จะ อาโยโค

เอตัง พุทธานะ สาสะนันติ.

    อะเนกะปะริยาเยนะ โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา สัมมาสัมพุทเธนะ, สีลัง สัมมะทักขาตัง สะมาธิ สัมมะทักขาโต ปัญญา สัมมะทักขาตา, 
    กะถัญจะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา,เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา,อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา, อิธะ อะริยะสาวะโก ปาณาติปาตา ปะฏิวิระโต โหติ, อะทินนาทานา ปะฏิวิระโต โหติ, กาเมสุมิจฉาจารา ปะฏิวิระโต โหติ, มุสาวาทาปะฏิวิระโต โหติ, สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา ปะฏิวิระโต โหตีติ; เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.
    กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ สีละวา โหติ, ปาติโมกขะสังวะระสังวุโต วิหะระติ อาจาระโคจะระสัมปันโน, อะณุมัตเตสุ วัชเชสุ ภะยะทัสสาวี สะมาทายะ สิกขะติ สิกขาปะเทสูติ; เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สีลัง สัมมะทักขาตัง ภะคะวะตา.
    กะถัญจะ สะมาธิ สมั มะทักขาโต ภะคะวะตา, เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา, อุปะริเมนะปิ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
    กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก โวสสัคคารัมมะณัง กะริต๎วา ละภะติ สะมาธิง ละภะติ จิตตัสเสกัคคะตันติ; เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยา เยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
    กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ วิวิจเจวะ กาเมหิ วิวิจจะ อะกุสะเลหิ ธัมเมหิ,สะวิตักกัง สะวิจารัง วิเวกะชัมปีติสุขัง ปะฐะมัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, วิตักกะวิจารานัง วูปะสะมา, อัชฌัตตัง สัมปะสาทะนัง เจตะโส เอโกทิภาวัง อะวิตักกัง อะวิจารัง, สะมาธิชัมปีติสุขัง ทุติยัง
ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ, ปีติยา จะ วิราคา อุเปกขะโก จะ วิหะระติ สะโต จะ สัมปะชาโน, สุขัญจะ กาเยนะ ปะฏิสังเวเทติ, ยันตัง อะริยา อาจิกขันติ อุเปกขะโก สะติมา สุขะวิหารีติ, ตะติยัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระติ. สุขัสสะ จะ ปะหานา ทุกขัสสะ จะ ปะหานา, ปุพเพวะ โสมะนัสสะ โทมะนัสสานัง อัตถังคะมา, อะทุกขะมะสุขัง อุเปกขาสะติปาริสุทธิง, จะตุตถัง ฌานัง อุปะสัมปัชชะ วิหะระตีติ; เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ สะมาธิ สัมมะทักขาโต ภะคะวะตา.
    กะถัญจะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา, เหฏฐิเมนะปิ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา, อุปะริเมนะปิ ปะริยา เยนะ ปัญญาสัมมะทักขาตา ภะคะวะตา.
    กะถัญจะ เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะ วะตา. อิธะ อะริยะสาวะโก ปัญญะวา โหติ, อุทะยัตถะคามินิยา ปัญญายะ สะมันนาคะโต, อะริยายะ นิพเพธิกายะ สัมมาทุกขักขะยะคามินิยาติ; เอวัง โข เหฏฐิเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา.
    กะถัญจะ อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะทักขาตา ภะคะวะตา. อิธะ ภิกขุ อิทัง ทุกขันติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ, อะยัง ทุกขะสะมุทะโยติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรโธติ ยะถาภูตัง ปะชานาติ. อะยัง ทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาติ ยะถาภูตัง ปะชานาตีติ; เอวัง โข อุปะริเมนะ ปะริยาเยนะ ปัญญา สัมมะ ทักขาตา ภะคะวะตา.
    สีละปะริภาวิโต สะมาธิ มะหัปผะโล โหติ มะหานิสังโส, สะมาธิ ปะริภาวิตา ปัญญา มะหัปผะลา โหติ มะหานิสังสา, ปัญญาปะริภาวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อาสะเวหิ วิมุจจะติ. เสยยะถีทัง; กามาสะวา ภะวาสะวา อะวิชชาสะวา. ภาสิตา โข ปะนะ ภะคะวะตา ปะรินิพพานะสะมะเย อะยัง ปัจฉิมะวาจา : หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว, วะยะ ธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ. ภาสิตัญจิทัง ภะคะวะตา : เสยยะถาปิ ภิกขะเว ยานิ กานิจิ ชังคะลานัง ปาณานัง ปะทะชาตานิ, สัพพานิ ตานิ หัตถิปะเท สะโมธานัง คัจฉันติ, หัตถิปะทัง เตสัง อัคคะ มักขายะติ, ยะทิทัง มะหันตัตเตนะ. เอวะเมวะ โข ภิกขะเว เยเกจิ กุสะลา ธัมมา, สัพเพ เต อัปปะมาทะมูละกา อัปปะมาทะสะโมสะระณา, อัปปะ มาโท เตสัง อัคคะมักขายะตีติ. ตัสมาติหัมเหหิ สิกขิตัพพัง. ติพพา เปกขา ภะวิสสามะ, อะธิสีละสิกขาสะมาทาเน, อะธิจิตตะสิกขาสะมา ทาเน, อะธิปัญญาสิกขาสะมาทาเน, อัปปะมาเทนะ สัมปาเทสสามาติ; เอวัญหิ โน สักขิตัพพัง.

คำแปล

    พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ พระองค์นั้น ทรงรู้ทรงเห็นแล้ว ทรงแสดงโอวาทะปาฏิโมกข์ขึ้นแล้ว ด้วยคาถา ๓ บทว่า
    ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
    การไม่ทำชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตต์ของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
    การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิตต์ ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
    พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสศีล สมาธิ ปัญญา ไว้โดยชอบแล้ว โดยอเนกปริยาย ก็พระผู้มีพระภาค ตรัสถึงศีลไว้โดยชอบแล้ว อย่างไร พระองค์ตรัสไว้โดยชอบแล้ว โดยบรรยายเบื้องต่ำบ้าง โดยบรรยายเบื้องสูงบ้าง พระผู้มีพระภาค ตรัสถึงศีลไว้แล้วโดยชอบ โดยบรรยายเบื้องต่ำอย่างไร ตรัสโดยชอบแล้วอย่างนี้ว่า อริยสาวกในพระศาสนานี้ เว้นขาดจากปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท และการดื่มสุราเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
    พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสถึงศีลไว้โดยชอบแล้ว โดยบรรยายอย่างสูงอย่างไร พระองค์ตรัสแล้วอย่างนี้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีศีลสำรวมในพระปาฏิโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระ (ความประพฤติ) และโคจร (ที่บิณฑบาตเลี้ยงชีพ) อยู่ เห็นภัยในโทษเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย พระผู้มีพระภาค ตรัสแสดงสมาธิไว้โดยชอบแล้วอย่างไร พระองค์ ตรัสไว้โดยชอบแล้ว ทั้งโดยบรรยายอย่างต่ำและโดยบรรยายอย่างสูง พระผู้มีภาคเจ้า ตรัสสมาธิไว้โดยชอบแล้ว โดยบรรยายอย่างต่ำอย่างไร
    พระองค์ตรัสไว้แล้วอย่างนี้ว่า อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ทำการสละอารมณ์ได้แล้ว ได้สมาธิ ได้ความที่จิตเป็นเอกัคคตา (มีอารมณ์เลิศเป็นหนึ่งคือไม่ฟุ้งซ่าน) พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสสมาธิไว้โดยชอบแล้ว โดยบรรยายอย่างสูงอย่างไร พระองค์ตรัสแล้วอย่างนี้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขที่เกิดจากวิเวกอยู่ เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งใจเป็นไปในภายใน เป็นธรรมอันเกิดผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจารเพราะสงบวิตกวิจารไว้ได้ มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอเป็นผู้วางเฉย เพราะปีติหมดไป มีสติสัมปชัญญะอยู่ เสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌาน ซึ่งพระอริยบุคคลทั้งหลายกล่าวว่าเป็นผู้วางเฉย มีสติ มีปกติอยู่ด้วยสุขวิหารธรรม (คือธรรมะเครื่องให้อยู่อย่างสงบสุข) เธอบรรลุจตุตถฌาน อันไร้ทุกข์ไร้สุข มีอุเบกขาและความบริสุทธิ์แห่ง
สติ เพราะละสุขทุกข์เสียได้ เพราะดับโสมนัส (ความดีใจ) และโทมนัส (ความเสียใจ) ตั้งแต่ตอนแรกเสียได้
    พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสปัญญาไว้โดยชอบแล้วอย่างไร พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้ว ทั้งโดยบรรยายอย่างต่ำ และโดยบรรยายอย่างสูง พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสปัญญาไว้โดยชอบแล้ว โดยบรรยายอย่างต่ำอย่างไร พระองค์ตรัสไว้โดยชอบแล้วอย่างนี้ว่า อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา พร้อมด้วยปัญญาเครื่องดับกิเลส ปัญญาเครื่องแทงกิเลส ชั้นยอด อันเป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้อย่างดี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปัญญาไว้โดยชอบแล้ว โดยบรรยายอย่างสูงไว้อย่างไร พระองค์ตรัสไว้แล้วโดยชอบ อย่างนี้ว่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดความเป็นจริง
ว่า นี้ทุกข์ นี้สมุทัย เหตุเกิดทุกข์ นี้ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ นี้ทุกขนิโรธ คามีนีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังนี้
    สมาธิที่ศีลอบรมมีผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ ปัญญาที่สมาธิอบรมมีผลานิสงส์ยิ่งใหญ่ จิตที่ปัญญาอบรม ย่อมพ้นจากอาสวะกิเลส คือ อาสวะที่เกิดจากกาม อาสวะที่เกิดจากภพ อาสวะที่เกิดจากอวิชชา ก็ในเวลาใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระผู้มีพระภาค ตรัสพระวาจาเป็นครั้งสุดท้าย (ปัจฉิมวาจา) ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนพวกเธอ สังขารทั้งหลาย มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ขอพวกเธอจงยังชีวิตให้สมบูรณ์ ด้วยความไม่ประมาทเถิด พระองค์ตรัสเปรียบเทียบไว้ดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่คืบคลานไปบนแผ่นดิน รอยเท้าเหล่านั้นทุกชนิดรวมลงที่รอยเท้าช้าง บัณฑิตกล่าวว่า รอยเท้าช้างเป็นยอดแห่งรอยเท้าเหล่านั้น เพราะว่าใหญ่ข้อนี้ฉันใด
    ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง เหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาท เป็นเค้ามูล รวมลงที่ความไม่ประมาท บัณฑิตกล่าวความไม่ประมาทว่า เป็นยอดแห่งกุศลธรรมเหล่านั้น ฉะนั้นเพราะเหตุนั้น พวกเราพึงทำความศึกษาว่า เราจักเป็นผู้มีความมุ่งหวัง
อย่างแรงกล้า จักทำชีวิตให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทในการศึกษาสมาทานในอธิศีล ในอธิจิต ในอธิปัญญา

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ