เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

โมระปริตร

    อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
    ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง.
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา.
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร จะระติ เอสะนา.
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
    ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง.
เย พ๎ราห๎มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา.
อิมัง โส ปะริตตัง กัต๎วา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

คำแปล

    ดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก มีรัศมีงามดังทองสว่างไสวทั่วปฐพี กำลังอุทัยขึ้นมา เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ที่มีรัศมีงามดังทอง สว่างไสวนั้น วันนี้ ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองจากท่านแล้ว จึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน
    พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้จบธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น และขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น จงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ ขอนอบน้อมผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลายและขอนอบน้อมความหลุดพ้นของท่านเหล่านั้น นกยูงนั้นร่ายปริตรนี้แล้วจึงไปเที่ยวหาอาหาร
    ดวงตาของโลก เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก มีรัศมีงามดังทองสว่างไสวทั่วปฐพี กำลังอัสดงคต เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์ที่มีรัศมีงามดังทอง สว่างไสวทั่วปฐพีนั้น วันนี้ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองจากท่านแล้ว จึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน
    พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รู้จบธรรมทั้งปวง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น และขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์ ขอนอบน้อมผู้หลุดพ้นแล้วทั้งหลาย และขอนอบน้อมความหลุดพ้นของท่านเหล่านั้น นกยูงนั้นร่ายปริตรนี้แล้ว
จึงได้กลับที่อยู่อาศัย

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ