เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

โพชฌังคะปริตร

    โพชฌังโค สะติสังขาโต

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ- 

โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา 

สัตเตเต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา 

ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ

นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

    เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ 

โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา 

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา 

โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

    เอกะทา ธัมมะราชาปิ 

เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ

ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา 

ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

    ปะหีนา เต จะ อาพาธา 

ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ

ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

คำแปล

    โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ เป็นธรรมที่พระมุนีผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้แล้วโดยชอบ บุคคลทำให้เกิดแล้ว ทำให้มากยิ่งขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ และเพื่อพระนิพพาน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเถิด
    สมัยหนึ่ง พระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระกัสสปะอาพาธ ได้รับความลำบาก พระองค์ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ (ให้ฟัง) ท่านทั้งสองต่างชื่นชมพระธรรมเทศนานั้น หายจากอาพาธในทันที ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน
ในกาลทุกเมื่อเถิด
    แม้แต่พระธรรมราชาเอง ครั้งหนึ่ง ทรงพระประชวรเป็นไข้ ได้ตรัสให้พระจุนทเถระสวดโพชฌงค์นั้นถวายโดยความเคารพ พระพุทธองค์ทรงบันเทิงพระหทัย ทรงหายจากโรคาพาธนั้นโดยพลัน ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเถิด
    อาพาธทั้งหลายของท่านผู้แสวงหาพระคุณใหญ่แม้ทั้ง ๓ องค์นั้นหายแล้ว ดุจดังกิเลสที่อริยมรรคกำจัดได้แล้ว ได้ถึงความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอควาสวัสดีจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ