เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

    ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา

ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา

โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ

สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

    สัพเพ เทวานุโมทันตุ

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ

สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

ภาวะนาภิระตา โหนตุ

คัจฉันตุ เทวะตา คะตาฯ

    สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา

ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

รักขัง พันธามิ สัพพะโสฯ

คำแปล

    ขอสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ จงหายทุกข์ ที่มีภัย จงปราศจากภัยที่มีโศก จงหายโศก ทุกถ้วนทั่วเถิด
    ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญที่พวกข้าพเจ้าร่วมกันสร้างเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงด้วยเถิด
    ขอเหล่าเทพยดา จงมีศรัทธาให้ทาน รักษาศีล ยินดียิ่งในภาวนาตลอดกาลทุกเมื่อ ขออัญเชิญเหล่าทวยเทพที่มาชุมนุมกัน จงกลับไปเถิด
    ข้าพเจ้าขอผูกมนต์คุ้มครองรักษาโดยประการทั้งปวง ด้วยเดชแห่งกำลังของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้ทรงพละกำลัง ด้วยเดชแห่งกำลังของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และด้วยเดชแห่งกำลังของพระอรหันต์ทั้งหลาย
    ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพยดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ