เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

อาฏานาฏิยะปริตร

    วิปัสสิสสะ นะมัตถุ

จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต

สิขิสสะปิ นะมัตถุ

สัพพะภูตานุกัมปิโน

เวสสะภุสสะ นะมัตถุ

นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน

นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ

มาระเสนัปปะมัททิโน

โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ

พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต

กัสสะปัสสะ นะมัตถุ

วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ

อังคีระสัสสะ นะมัตถุ 

สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต

โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ

สัพพะทุกขาปะนูทะนัง

เย จาปิ นิพพุตา โลเก 

ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง

เต ชะนา อะปิสุณา 

มะหันตา วีตะสาระทา

หิตัง เทวะมะนุสสานัง 

 ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง 

มะหันตัง วีตะสาระทัง

วิชชาจะระณะสัมปันนัง 

พุทธัง วันทามะ โคตะมันติฯ

    สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง 

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

หิตัง เทวะมะนุสสานัง 

พุทธะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ 

ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต

    สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง 

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

ปะริฬาหูปะสะมะนัง 

ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ

ภะยา วูปะสะเมนตุ เต

    สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง 

โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง

อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง

สังฆะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุปัททะวา สัพเพ 

โรคา วูปะสะเมนตุ เตฯ

    นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง

พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

     นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง

ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

    นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง 

สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

    ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก 

วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ

ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

    ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก 

วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ 

ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

    ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก 

วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ

ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

คำแปล

    ขอนอบน้อมพระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้ทรงมีพระจักษุ ทรงมีสิริ
    ขอนอบน้อมพระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง
    ขอนอบน้อมพระเวสสภูพุทธเจ้า ผู้ทรงชำระล้างกิเลสแล้ว ทรงมีตบะ
    ขอนอบน้อมพระกกุสันธพุทธเจ้า ผู้ทรงกำจัดมาร และเสนาแห่งมาร
    ขอนอบน้อมพระโกนาคมนพุทธเจ้า ผู้ทรงลอยบาปแล้ว ทรงอยู่จบพรหมจรรย์
    ขอนอบน้อมพระกัสสปพุทธเจ้า ผู้ทรงพ้นพิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวง
    ขอนอบน้อมพระอังคีรสพุทธเจ้า ผู้ศากยบุตร ทรงมีสิริ ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี้
    อนึ่ง พระพุทธเจ้าเหล่าใดในโลก ผู้ดับกิเลสได้แล้ว เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่านั้น เป็นผู้ไม่มีวาจาส่อเสียด เป็นผู้ยิ่งใหญ่ มีความกล้าหาญ
    เหล่าเทวดาและมนุษย์ย่อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าเหล่านั้น ผู้โคตมโคตร พระองค์ใด ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ทรงกล้าหาญ ยิ่งใหญ่ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระโคตมพุทธเจ้า ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะพระองค์นั้น
    เพราะทำความเคารพพระพุทธรัตนะ ซึ่งเป็นโอสถประเสริฐเยี่ยมยอด ทรงเกื้อกูลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งพระพุทธรัตนะ ขอให้อุปัทวะทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบโดยสวัสดีเถิด
    เพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะ ซึ่งเป็นโอสถประเสริฐยอดเยี่ยม เป็นเครื่องระงับความเร่าร้อน ด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนะขอให้อุปัทวะทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้ภัยทั้งหลายของท่านจงสงบโดยสวัสดีเถิด
    เพราะทำความเคารพพระสังฆรัตนะ ซึ่งเป็นโอสถประเสริฐเยี่ยมยอด ควรแก่ของที่เขานำมาสักการะ ควรแก่การต้อนรับ ด้วยเดชแห่งพระสังฆรัตนะ ขอให้อุปัทวะทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป ขอให้โรคทั้งหลายของท่านจงสงบโดยสวัสดีเถิด
    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
    ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
    รัตนะใดๆ มากมายหลายชนิดมีอยู่ในโลก รัตนะนั้นๆ หาเสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่ เพราะพระพุทธรัตนะนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน
    รัตนะใดๆ มากมายหลายชนิดมีอยู่ในโลก รัตนะนั้นๆ หาเสมอด้วยพระธรรมรัตนะไม่ เพราะพระธรรมรัตนะนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน
    รัตนะใดๆ มากมายหลายชนิดมีอยู่ในโลก รัตนะนั้นๆ หาเสมอ ด้วยพระสังฆรัตนะไม่ เพราะพระสังฆรัตนะนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ