เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

อังคุลิมาละปริตร

    ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา, เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ, โสตถิ คัพภัสสะ.
    ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา, เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ, โสตถิ คัพภัสสะ.
    ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา, เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ, โสตถิ คัพภัสสะ.

คำแปล

    น้องหญิง จำเดิมแต่อาตมาเกิดโดยอริยชาติแล้ว มิได้รู้สึกจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจะนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิง ขอความสวัสดีจงมีแก่บุตรในครรภ์ของน้องหญิงด้วยเถิด
    น้องหญิง จำเดิมแต่อาตมาเกิดโดยอริยชาติแล้ว มิได้รู้สึกจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจะนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิง ขอความสวัสดีจงมีแก่บุตรในครรภ์ของน้องหญิงด้วยเถิด
    น้องหญิง จำเดิมแต่อาตมาเกิดโดยอริยชาติแล้ว มิได้รู้สึกจงใจปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจจะนั้น ขอความสวัสดีจงมีแก่น้องหญิง ขอความสวัสดีจงมีแก่บุตรในครรภ์ของน้องหญิงด้วยเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ