เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

อะภะยะปริตร

    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
    ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

คำแปล

    ขอลางร้าย สิ่งอวมงคล เสียงนกที่ไม่พึงพอใจ บาปเคราะห์และฝันร้าย จงพินาศไป ด้วยพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ