เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

สังฆาภิถุติ (บทสวดสดุดีพระสงฆ์)

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส.

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้านั้นหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้ว.

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

 พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้ว,

ยะทิทัง,

ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ,

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเป็นรายบุคคล ได้ ๘ บุรุษ,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

นั่นแหละ พระสงฆ์สาวก ของพระผู้มีพระภาคเจ้า,

อาหุเนยโย,

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา,

ปาหุเนยโย,

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ,

ทักขิเณยโย,

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน,

อัญชะลีกะระณีโย,

เป็นผู้ควรทำอัญชลี,

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตังโลกัสสะ,

เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า,

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ,

ข้าพเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง เฉพาะพระสงฆ์นั้น,

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ.

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นั้นด้วยเศียรเกล้า.

(กราบ พร้อมกับระลึกถึงพระสังฆคุณ)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ