เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

สังฆานุสสติ (บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์)

(นำ) หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว,

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติตรงแล้ว,

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว,

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาค เจ้าปฏิบัติสมควรแล้ว,

ยะทิทัง,

ได้แก่บุคคลเหล่านี้ คือ,

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, 

คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเป็นรายบุคคล ได้ ๘ บุรุษ,

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

นั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,

อาหุเนยโย, 

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา,

ปาหุเนยโย, 

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ,

ทักขิเณยโย,

เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน,

อัญชะลีกะระณีโย, 

เป็นผู้ควรทำอัญชลี,

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ. 

เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้.

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ