เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

วันพุธกลางคืน

พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีกำลังวัน ๑๒ สีที่เป็นมงคล : ดำหรือม่วง

    กินนุ สันตะระมาโนวะ

ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ

โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

    กินนุ สันตะระมาโนวะ 

ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

กินนุ ภีโตวะ ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ

โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติฯ

สำหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืนสวดภาวนาบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ๑๒ จบ จะบังเกิดอำนาจบารมีเป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูหมู่พาลทั้งปวง อำนาจฝ่ายต่ำและไสยเวทมนต์ดำไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นสิริมงคลยิ่ง (พระราหูเข้าแทรก หรือเสวยอายุ เสวยกำลังอายุพึงภาวนาบูชา)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ