เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

วันพฤหัสบดี

พระพุทธรูปปางสมาธิ มีกำลังวัน ๑๙ สีที่เป็นมงคล : ส้มหรือแสด

    ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร 

นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตารักขัง 

มะหาสัตตัง วะเนจะรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ 

เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง

พรัหมะมันตันติ อักขาตัง

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดีสวดภาวนาบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑๙ จบ จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป มีปัญญา เฉลียวฉลาดและเป็นสิริมงคลยิ่ง

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ