เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

วันพระเกตุ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีกำลังวัน ๙ สีที่เป็นมงคล : ขาว

    มะหาการุณิโก นาโถ

หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรต๎วา ปาระมี สัพพา 

ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ 

โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

    ชะยันโต โพธิยา มูเล 

สักยานัง นันทิวัฑฒะโน

เอวัง อะหัง วิชะโย โหมิ 

ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก 

สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง 

อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง 

สุปะภาตัง สุหุฎฐิตัง

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ 

สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง 

วาจากัมมัง ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง 

ปะณิธี เต ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ กัต๎วานะ

ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

สำหรับผู้เกิดวันพระเกตุสวดภาวนาบูชาพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๙ จบ จะมีความวัฒนาถาวร เจริญรุ่งเรือง ด้วยลาภยศ สุข สรรเสริญ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายทั้งปวง ปราศจากศัตรูอันตรายทั้งหลาย และเป็นสิริมงคล (วันพระเกตุนี้ สำหรับผู้ที่จำวันเกิดของตนเองไม่ได้แน่นอน)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ