เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

วัฏฏะกะปริตร

    อัตถิ โลเก สีละคุโณ

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ 

สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง 

สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน

สัจจะพะละมะวัสสายะ

สัจจะกิริยะมะกาสะหัง.

สันติ ปักขา อะปัตตะนา 

สันติ ปาทา อะวัญจะนา

มาตา ปิตา จะ นิกขันตา 

ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ.

สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง 

มะหาปัชชะลิโต สิขี

วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ 

อุทะกัง ปัต๎วา ยะถา สิขี.

สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ 

เอสา เม สัจจะปาระมีติ.

คำแปล

    คุณคือศีล สัจจะ ชีวิตที่สะอาด และความเอ็นดู มีอยู่ในโลกด้วยสัจจะข้อนั้น เราจักทำสัจกิริยาอันยอดเยี่ยม
    เราขอระลึกถึงพลานุภาพของพระธรรม ขอระลึกถึงพระชินเจ้าซึ่งมีอยู่ในปางก่อน แล้วอาศัยกำลังของสัจจะ (ที่มีในตัว) ทำสัจกิริยา (๓ ประการ คือ)
    (๑) ปีกทั้งสองมีอยู่ แต่เราบินไม่ได้ (๒) เท้าทั้งสองก็มีอยู่ แต่เราเดินไม่ได้ (๓) พ่อแม่ก็บินหนีออกไปเสียแล้ว อัคคีเอ๋ย จงถอยกลับไปเสียเถิด
    ทันทีที่เราได้ทำสัจจะ เปลวเพลิงที่ลุกโชติช่วงชัชวาล ได้เว้นที่ไว้ ๑๖ กรีส (ประมาณ ๓๑ วา) (ดับไป) เหมือนเปลวไฟตกมาถึงน้ำแล้วดับลงฉะนั้น
    ไม่มีสิ่งใดเสมอด้วยสัจจะของเรา นี้คือสัจบารมีของเรา (ตถาคต)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ