เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา (คาถานอบน้อมพระรัตนตรัย)

(นำ) หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ
สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณา- มะหัณณะโว

พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ด้วยดี มีพระกรุณาดุจห้วงมหรรณพ,

สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส.

พระองค์ใด มีตาคือพระญาณอันประเสริฐ หมดจดโดยส่วนเดียว,

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,

เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลก

วันทามิ พุทธัง อะหะมา- ทะเรนะ ตัง,

ข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ด้วยความเคารพ,

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,

พระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น เปรียบเหมือนดวงประทีป,

โย มัคคะปากามะตะเภทะ- ภินนะโก

ส่วนใดซึ่งเป็นโลกุตระ จำแนกประเภท คือ มรรค ผล

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะ- ทีปะโน,

นิพพาน และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้น,

วันทามิ ธัมมัง อะหะมา- ทะเรนะ ตัง,

ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพ,

สังโฆ สุเขตตาภะยะติเขตตะ- สัญญิโต,

พระสงฆ์หมู่ใดที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดี,

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก,

เป็นผู้เห็นพระนิพพาน ตรัสรู้ตามพระสุคต,

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส,

เป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเล เป็นพระอริยเจ้าผู้มีปัญญาดี,

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง,

ข้าพเจ้าขอไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพ

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,

บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัย

วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง,

อันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำยิ่งแล้วอย่างนี้,

ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,

ขออุปัทวะทั้งปวงทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย

มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา.

ด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น.

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ