เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทแผ่เมตตา

หมวดบทสวด : บทแผ่สวนกุศล

สัพเพ สัตตา, 

สัตว์ทั้งหลาย, ที่เป็นเพื่อนทุกข์,เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา, 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวร
แก่กันและกันเลย

อัพ๎พะยาปัชฌา, 

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาท
เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา,

 จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มี
ความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ, 

จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตน
ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิด.

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ