เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสังโยค)

(ทำนองสังโยค)

    อิติปิ โส (รับพร้อมกัน) ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ