เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

    องค์ใดพระสัมพุทธ

(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร

บ มิหม่นมิหมองมัว

    หนึ่งในพระทัยท่าน

ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว

สุวคนธกำจร

    องค์ใดประกอบด้วย 

พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร

มละโอฆกันดาร

    ชี้ทางบรรเทาทุกข์

และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน

อันพ้นโศกวิโยคภัย

    พร้อมเบญจพิธจัก- 

ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล 

ก็เจนจบประจักษ์จริง

    กำจัดน้ำใจหยาบ 

สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง 

มละบาปบำเพ็ญบุญ

    ข้า ขอประณตน้อม 

ศิรเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- 

ญภาพนั้น นิรันดร ฯ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ