เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสังโยค)

    ส๎วากขาโต (รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ