เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน)

ส่วนชอบสาธร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ 

ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมนท์

ธรรมใดนับโดยมรรคผล

เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร 

อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล

นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนิน

ดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์

นบธรรมจำนง

ด้วยจิตต์๖และกายวาจา (กราบ)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ