เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดพระคาถาชินบัญชร

หมวดบทสวด : บทสวดพิเศษ

ของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ชะยาสะนากะตา พุทธา

เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง

เย ปิวิงสุ นะราสะภา

ตัณหังกะราทะโย พุทธา

อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง

มัตถะเก เต มุนิสสะรา

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง

พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง

อุเร สัพพะคุณากะโร

หะทะเย จะ อะนุรุทโธ

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง 

โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง

อาสุง อานันทะราหุลา

กัสสะโป จะ มะหานาโม

อุภาสุง วามะโสตะเก

เกสันเต ปิฏฐิภาคัส๎มิง 

สุริโยวะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสะโป เถโร

มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ

อุปาลีนันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา

นะลาเฏ ติละกา มะมะ

เสสาสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ

อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

ระตะนัง ปุระโต อาสิ 

ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ

วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ

อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ

เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินานาวะระสังยุตตา

สัตตัปปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา 

พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

อะเสสา วินะยัง ยันตุ 

อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ 

สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ 

วิหะรันตัง มะหีตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ

เต มะหาปุริสาสะภา

อิจเจวะมันโต

สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ

ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ

ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ

ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต

จะรามิ ชินะปัญชะเรติ.

คำแปล

    พระพุทธเจ้าผู้องอาจในหมู่นรชนประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามารผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนามาร แล้วเสวยอมตรส คือ อริยสัจธรรมทั้ง ๔ ประการ เป็นผู้นำทั้ง ๓ โลก ๒๘ พระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนี ทั้งหมดนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงตา ทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง พระอานนท์กับพระราหุลอยู่ที่หูขวา พระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย มุนีผู้ประเสริฐ คือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่เบื้องหลังถัดไปแต่ชายผม พระเถระกุมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปาก พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวลี พระเถระ ทั้ง ๕ นี้เกิดเป็นรอยเจิมที่หน้าผาก ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยเป็นโอรสเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีล อยู่ทั่วทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ รัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า เมตตสูตรอยู่เบื้องหลัง ขันธปริตร โมรปริตร อาฏานาฏิยสูตรเป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนอากาศ ปริตรที่เหลือเป็นกำแพง พระชินเจ้าทั้งหลาย ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มาตั้งล้อมเป็นกำแพง คุ้มครองเจ็ดชั้น ด้วยเดชแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ ในพระบัญชรแวดวงกลมล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออุปัทวะทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดี เป็นต้น จงพินาศไปอย่าได้เหลือ ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ ณ ภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครอง
ปกปักรักษาภายในเป็นอันดี ฉะนี้แล ด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้า ขอข้าพระพุทธเจ้าชนะได้ซึ่งอุปัทวันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ขอข้าพระพุทธเจ้าชนะศึกศัตรู ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพทุธเจ้าชนะอันตรายทั้งปวง ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาล
ด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม ปฏิบัติอยู่ในพระชินบัญชรเทอญ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ