เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดนมัสการ

(ทำนองสังโยค)

    นะโม (รับ) ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
    นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ