เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย

(ทำนองสวดนำ)

    อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,
    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
    ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ (กราบ)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ