เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดถวายพระพรชัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หมวดบทสวด : บทสวดถวายพระพร

ปะระมะราชินีนาถาภิถุติปะสิทธิวะระทานะคาถา

ปะระมะราชินีนาถา 

สิริกิตติ มะหายะสา

ปุญญาธิการะสัมปันนา 

ทัยยานัง สิริวัฑฒะนา

ธัมมิกา ธิติสังยุตตา 

สัพพะทา ทีฆะทัสสินี

สัมพุทธะสาสะเนเยวะ 

วิปปะสันเนนะ เตชะสา

สัมพุทธะมามะกา อัคคา 

ภิยโย ตัง อุปะถัมภะติ

ทุกขัปปัตเต จะ นิทุกเข 

ภะยัปปัตเต จะ นิพภะเย

สัพพะทัยเยปิ กาเรติ 

มะหาการุญญะเจตะสา

เมตโตทะเกนะ โตเสติ 

ฆัมเม เทโววะ เมทะนิง

ยัตถะ อัจโจทะกัง โหติ 

ตัง กาเรติ สะโมทะกัง

ยัตถะ อัปโปทะกัง โหติ 

ตัง กาเรติ ปะโหณะกัง

ยัง ยัง ภะชะติ ภูมินทา 

ตัง ตัง สุขัง ปะกุพพะเต

เย อุปายา กะตา โหนติ 

ภาสิตา จาปิ จินติตา

สัพเพ เต รัฏฐะวาสีนัง 

สุขัตถายะ ปะวัตตะเร

สัมมาอาชีวะเมเสตัง 

วิเนติ อุปะถัมภะติ

ภิยโย ผาสุวิหารายะ 

ธะนาคะมังนุพ๎รูหิตุง

สิปปะอาชีวะเวมัชฌัง 

กาเรติ อะนุกัมปะกา

ตัส๎มา สัมภาวิตา โหติ 

ปะชายะ มาตุฐานิยา

สัพพะทัยยา อิมาคัมมะ 

สันติมัคคานุสาสะกัง

เอกะจิตตา สะมัคคา จะ 

ทัยยะรัฏฐะวิวัฑฒะนา

อีทิเส มังคะเล กาเล 

เทมัสสา วะระมังคะลัง

ระตะนัตตะยานุภาวเวนะ 

ระตะนัตตะยะเตชะสา

ปะระมะราชินี เสฏฐา 

ทัยยิกานัง มะหาคุณา

ทีฆายุกา อะโรคา จะ 

นิททุกขา อะกุโตภะยา

วัณณูเปตา พะลูเปตา 

สุขิตา โหตุ สัพพะทา

จินติตา สัพพะจินตาปิ 

ปะริปูเรตุ สัพพะโส

จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ 

ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง

ทีฆายุตาทิสัมปันโน 

ภูมิพะโล นะริสสะโร

เต ปุตตะธีตุนัตตาโร 

ญาติสาโลหิตา จะ เต

ทัยยิกา จะ มะหามัจฉา 

สุขิตา โหนตุ นิพภะยา

อันตะรายูปะสัคเคหิ 

ทัยยะชาติ วิมุจจะตุ

จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ 

สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

คำแปล

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของชาวไทย ทรงมีพระยศยิ่งใหญ่ ถึงพร้อมด้วยพระบุญญาธิการ เจริญด้วยพระสิริ ตั้งอยู่ในธรรม ประกอบพร้อมด้วยพระปัญญา ทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกลเสมอ ทรงนับถือพระสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ประเสริฐ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
    เมื่อปวงชนชาวไทยประสบทุกข์ยาก พระองค์ก็ทรงบำบัดทุกข์และเมื่อปวงชนชาวไทยประสบภัย พระองค์ก็ทรงบำบัดภัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงช่วยเหลือพสกนิกรด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยเมตตา เปรียบประดุจสายฝนในนภาหลั่งลงมาสู่ผืนดิน
    แห่งหนใดมีน้ำมาก ทรงทำให้มีน้ำเหมาะสม แห่งหนใดมีน้ำน้อยทรงทำให้มีน้ำเพียงพอ สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯ ไปที่ใดๆ ย่อมทำให้ที่นั้นๆ มีความสุข
    โครงการใดๆ ที่พระองค์ได้ทรงดำเนินการ ได้พระราชทานพระราชเสาวนีย์หรือทรงพระราชดำริโครงการเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อยู่ในราชอาณาจักร ทรงแนะนำส่งเสริมสัมมาชีพแก่ประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยอนุเคราะห์ จึงให้ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น
    ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการยกย่องให้เป็นแม่ของประชาชน ปวงชนชาวไทยได้อาศัยพระโอวาทที่แนะนำให้ดำเนินไปสู่หนทางแห่งความศานตินี้ จึงรวมใจกัน พร้อมเพรียงกัน พัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรือง
    เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่าน ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยด้วยเดชแห่งคุณพระรัตนตรัย ขอสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผู้ประเสริฐ ผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงชาวไทย ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายืนยาว ไม่มีโรคภัย ปราศจากทุกข์ อย่าได้มีภัยมาแต่ที่ไหนๆ ให้ทรงสดใส มีพระพลานามัย ทรงพระเกษมสำราญทุกเมื่อ ขอสิ่งที่พระองค์ทรงดำริทั้งปวงจงพรั่งพร้อมบริบูรณ์
    ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพรชัยนานาประการ มีพระชนมพรรษายืนนานเป็นต้น เป็นที่พึ่งของพสกนิกรชาวไทย ดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติสิ้นกาลนาน
    ขอให้พระราชโอรสพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ ประชาชนชาวไทยและคณะรัฐมนตรี จงเป็นผู้มีสุขปราศจากภัย
    ขอให้ประเทศไทยจงหลุดพ้นจากอันตรายและอุปสรรคทั้งหลาย ขอให้พระพุทธศาสนาจงประดิษฐานมั่นคงอยู่ในโลกสิ้นกาลนานเทอญ ฯ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ