เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

หมวดบทสวด : บทสวดถวายพระพร

ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะชะยะมังคะละคาถา

ภูมิพะโล มะหาราชา

นะวะโม จักกิวังสิโก

รัฏฐัปปะสาสะเน พะยัตโต 

นีติจาริตตะโกวิโท

สัมพุทธะมามะโก อัคโค

สาสะนัสสูปะถัมภะโก

รัชชัง ธัมเมนะ กาเรติ 

ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ

ทัยยานัง วุฑฒิมิจฉันโต 

สันติมัคคะนิโยชะโก

สัพเพสัง ทุกขะฆาตา จะ 

สะทา จะ สุขะทายะโก

สัพพะทัยยานะมัตถายะ 

สัพพะกิจจานิ กุพพะเต

ทุกขะโต ทุกขิเต ทัยเย 

ภะยะโต ภะยะตัชชิเต

สะมุสสาโห ปะโมเจติ 

มะหาการุญญะเจตะสา

เมตโตทะเกนะ โตเสติ 

ฆัมเม เทโววะ ภูมิเช

สัมมาอาชีวะโยคัสสะ

วิธิง วิเนติ โยนิโส

อะนุยุญชะติ พุทเธนะ

ภาสิตัง สะมะชีวิตัง

ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง 

เอตัญจะ อะนุสาสะติ

อิทาเนโส มะหาราชา 

สัตตะอะสีติอายุโก

อีทิเส มังคะเล กาเล 

เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ 

ระตะนัตตะยะเตชะสา

เสฏโฐ ภัท๎ระมะหาราชา 

ภูมิพะโล นะริสสะโร

อะโรโค สุขิโต โหตุ 

สะตาติเรกะวัสสิโก

วัณณะวา พะละสัมปันโน 

นิททุกโข อะกุโตภะโย

อันตะรายูปะสัคเคหิ 

สัพพารีหิ วิมุจจะตุ

อิจฉิตัง ปัตถิถัง สัพพัง 

ขิปปะมัสสะ สะมิชฌะตุ

จิรัง รัฏเฐ ปะติฏฐาตุ 

ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง

ทีฆายุตาทิสัมปันนา 

สิริกิตติ ปะระมะราชินี

เต ปุตตะธีตุนัตตาโร 

ญาติสาโลหิตา จิเม

ทัยยิกา จะ มะหามัจฉา 

สุขิตา โหนตุ สัพพะทา

ทัยยะชาติ วิโรเจตุ 

สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง 

วิรุฬ๎หิง จุตตะริง สะทา

จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ

สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติ ฯ

คำแปล

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมจักรีวงศ์ ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารประเทศ ตลอดถึงหลักนิติธรรม ขนบธรรมเนียมราชประเพณี ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล แก้ไขวิกฤตการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมา
    พระองค์ทรงมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรชาวไทย แนะนำแนวทางสมานฉันท์ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย มีพระราชหฤทัยแน่วแน่มั่นคง ทรงปลดเปลื้องชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยาก
ให้พ้นจากความทุกข์ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติให้พ้นจากภัยพิบัติด้วยพระราชหฤทัยกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระราชทานความชุ่มฉ่ำใจแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาธรรม เสมือนหนึ่งสายฝนโปรยปรายลงมาสู่พื้นพสุธาในหน้าแล้ง ทำให้สรรพสัตว์ชุ่มฉ่ำใจฉะนั้น
    พระองค์พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเหมาะสม ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง ปฏิบัติพระองค์ไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสมชีวิตา ทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรและรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์
ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวงขอพระราชประสงค์ทั้งปวงจงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวงขอพระราชประสงค์ ทั้งปวง จงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ขอพระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดา พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มุขอำมาตย์ราชมนตรีทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญในกาลทุกเมื่อ ขอประเทศชาติจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตมั่นในโลก สิ้นกาลนานเทอญ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ