เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดชยสิทธิคาถาหรือบทพาหุง (ทำนองสังโยค)

    พาหุง (รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจัง ฯ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ