เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทสวดชยสิทธิคาถาหรือบทพาหุง (ทำนองสรภัญญะ)

    ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท-

(รับพร้อมกัน) ธวิสุทธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตรสมา- 

ธิ ณ โพธิบัลลังก์

    ขุนมารสหัสสพหุพา- 

หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขลประทัง

คชเหี้ยมกระเหิมหาญ

    แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ 

กลคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพยุหปาน 

พระสมุททะนองมา

    หวังเพื่อผจญวรมุนิน- 

ทสุชินราชา

พระปราบพหลพยุหมา- 

รมเลืองมลายสูญ

    ด้วยเดชะองค์พระทศพล 

สุวิมลไพบูลย์

ทานาทิธัมมวิธิกูล

ชนน้อมมโนตาม

    ด้วยเดชสัจจวจนา 

และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพลสยาม

ชยสิทธิทุกวาร

    ถึงแม้จะมีอริวิเศษ

พลเดชเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตผลาญ 

อริแม้นมุนินทร ฯ

(กราบ)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ