เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดโมระปริตร

    ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร 

นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตารักขัง 

มะหาสัตตัง วะเนจะรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ 

เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง

พ๎รัหมะมันตันติ อักขาตัง

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    พรานป่าทั้งหลาย แม้จะพยายามอยู่ช้านาน ก็ไม่สามารถจับพระมหาสัตว์ผู้ถือกำเนิดเป็นนกยูง บำเพ็ญโพธิสมภาร จัดการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีด้วยการสาธยายปริตรใด ขอพวกเราจงสวดปริตรนั้นที่เรียกว่า พรหมมนต์ กันเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ