เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดโพชฌังคะปริตร

    สังสาเร สังสะรันตานัง 

สัพพะทุกขะวินาสะเน

สัตตะธัมเม จะ โพชฌังเค 

มาระเสนัปปะมัททิโน

พุชฌิต๎วา เยปิเม สัตตา 

ติภะวามุตตะกุตตะมา

อะชาติง อะชะราพยาธิง 

อะมะตัง นิพภะยัง คะตา

เอวะมาทิคุณูเปตัง 

อะเนกะคุณะสังคะหัง

โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง 

โพชฌังคันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    สัตว์ทั้งหลายรู้โพชฌงคธรรม ๗ ประการ อันเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ทั้งปวงของเหล่าสัตว์ผู้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏ และอันกำจัดมารและเสนามาร จึงเป็นผู้หลุดพ้นอย่างยอดเยี่ยมจากภพทั้ง ๓ ได้ บรรลุพระนิพพานอันไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่มีภัย พวกเราจงสวดโพชฌงค์นั้นอันประกอบด้วยคุณมีอาทิดังกล่าวมาแล้วนี้ ซึ่งเป็นทั้งโอสถและมนต์ที่รวบรวมสรรพคุณเป็นอเนกกันเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ