เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดอาฏานาฏิยะปริตร

    อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ

สาสะเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ จัณเฑหิ 

สะทา กิพพิสะการิภิ

ปะริสานัญจะตัสสันนะ 

มะหิงสายะ จะ คุตติยา

ยันเทเสสิ มะหาวีโร

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    พระพุทธเจ้าเป็นมหาวีรบุรุษ ทรงแสดงปริตรใดเพื่อคุ้มครองบริษัท ๔ ไม่ให้ถูกเบียดเบียนจากพวกอมนุษย์ซึ่งดุร้ายทำแต่สิ่งหยาบช้าทุกเมื่อ ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระโลกนาถ ซึ่งชาวโลกยกย่องว่าเป็นคำสอนที่ดี พวกเราจงสวดปริตรนั้นกันเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ