เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดอังคุลิมาละปริตร

    ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ

นิสินนัฏฐานะโธวะนัง

อุทะกัมปิ วินาเสติ

สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง

โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง 

ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ

เถรัสสังคุลิมาลัสสะ

โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    แม้น้ำล้างที่นั่งของพระองคุลิมาลผู้ที่กล่าวปริตรใดยังกำจัดอันตรายทั้งปวงได้ และปริตรใดที่พระโลกนาถตรัสประทานแก่พระองคุลิมาลเถระทำให้การคลอดลูกสำเร็จได้โดยสวัสดีในทันทีทันใด พวกเราจงสวดปริตรนั้นอันมีเดชมากตั้งอยู่ตลอดกัลป์กันเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ