เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดอะภะยะปริตร

    ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง

วัณณะกิตติมะหายะสัง

สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง

ตัง สุณันตุ อะเสสะโต

อัตตัปปะระหิตัง ชาตัง

ปะริตตันตัมภะณามะ เสฯ

คำแปล

    ขอสาธุชนจงฟังปริตรอันได้บุญ มีเดชมาก มีคุณ มีเกียรติ และมียศอันยิ่งใหญ่ เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่สัตว์ทั้งปวง พวกเราจงสวดปริตรนั้นอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเอง และผู้อื่นกันเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ