เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดวัฏฏะกะปริตร

    ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร 

นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ 

มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สาริปุตตัสสะ 

โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิมะหาเตชัง

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    ไฟป่าได้เว้นที่ไว้ให้พระโพธิสัตว์ซึ่งถือกำเนิดเป็นนกคุ่มผู้กำลังบำเพ็ญบารมีเสริมสร้างพระโพธิญาณด้วยเดชของปริตรใด พวกเราจงสวดปริตรนั้นซึ่งมีเดชมากมายตั้งอยู่ตลอดกัลป์ที่พระโลกนาถตรัสไว้แก่พระสารีบุตรเถระเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ