เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดระตะนะสูตร

    ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะตัสสะ ทะสะ ปาระมิโย ทะสะ อุปะปาระมิโย ทะสะ ปะระมัตถะปาระมิโยติ สะมะติงสะ ปาระมิโย ปูเรต๎วา ปัญจะ มะหาปะริจจาเค ติสโส จะริยา ปัจฉิมัพภะเว คัพภา วักกันติง ชาติง อะภินิกขะมะนัง ปะธานะจะริยัง โพธิปัลลังเก มาระ วิชะยัง สัพพัญญุตะ ญาณัปปะฏิเวธัง ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง นะวะ โลกุตตะระธัมเมติ สัพเพปิเม พุทธะคุเณ อาวัชชิต๎วา เวสาลิยา ตีสุ ปาการันตะเรสุ ติยามะรัตติง ปะริตตัง กะโรนโต อายัส๎มา อานันทัตเถโร วิยะ การุญญะจิตตัง อุปัฏฐะเปต๎วา

    โกฏิสะตะสะหัสเสสุ

จักกะวาเฬสุ เทวะตา

ยัสสาณัมปะฏิคคัณหันติ

ยัญจะ เวสาลิยัมปุเร

โรคามะนุสสะทุพภิกขะ 

สัมภูตันติวิธัมภะยัง

ขิปปะมันตะระธาเปสิ

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    เทวดาทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาล ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ ของปริตรใด และปริตรใดระงับภัย ๓ ประการ ที่เกิดจาก (๑) โรค (๒)อมนุษย์ (๓) ข้าวยากหมากแพง ในนครไพศาลีได้อย่างรวดเร็ว พวกเราจงตั้งจิตประกอบด้วยความกรุณาแล้วสวดปริตรนั้น เหมือนกับที่ท่าน
พระอานนท์ได้ระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายของพระตถาคต ตั้งแต่ทรงปรารถนาพระโพธิญาณ คือ ทรงบำเพ็ญพระบารมี ๑๐ พระอุปบารมี ๑๐ พระปรมัตถบารมี ๑๐ ให้บริบูรณ์ครบพระบารมี ๓๐ ถ้วน ทรงบำเพ็ญมหาบริจาค ๕ ประการ จริยา ๓ ประการ การเสด็จลงสู่พระครรภ์ในภพสุดท้าย ประสูติ การเสด็จมหาภิเนษกรมณ์ การทรงบำเพ็ญความเพียรการชนะมาร แล้วตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ ณ โพธิบัลลังก์ การแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และโลกุตตรธรรม ๙ ประการ แม้ทั้งปวงเหล่านี้แล้วสวดปริตรทั้งคืนตลอด ๓ ยาม ในระหว่างกำแพง ๓ ชั้นของนครไพศาลี ฉะนั้นเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ