เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดมังคะละสูตร

    ยัญจะ ท๎วาทะสะ วัสสานิ 

จินตะยิงสุ สะเทวะกา

จิรัสสัง จินตะยันตาปิ 

เนวะ ชานิงสุ มังคะลัง

จักกะวาฬะสะหัสเสสุ 

ทะสะสุ เยนะ ตัตตะกัง

กาลัง โกลาหะลัง ชาตัง 

ยาวะ พ๎รัหมะนิเวสะนา

ยัง โลกะนาโถ เทเสสิ 

สัพพะปาปะวินาสะนัง

ยัง สุต๎วา สัพพะทุกเขหิ 

มุจจันตาสังขิยา นะรา

เอวะมาทิคุณูเปตัง 

มังคะลันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    มนุษย์พร้อมทั้งเทวดา พากันคิดหามงคลมาตลอดเวลา ๑๒ ปี แม้คิดหากันอยู่เป็นเวลาช้านาน ก็ยังไม่รู้มงคลใดเลย ตลอดเวลานั้น ได้เกิดโกลาหลไปทั่วหมื่นจักรวาลจนถึงพรหมโลก พระโลกนาถทรงแสดงมงคลใดอันเป็นเครื่องบำบัดบาปทั้งปวง นรชนทั้งหลายนับไม่ถ้วน ครั้นฟังมงคลใดแล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ เราทั้งหลายจะสวดมงคลนั้น อันประกอบด้วยคุณมีอาทิดังกล่าวนี้

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ