เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

หมวดบทสวด : บทสวดพิเศษ

อะนุตตะรัง อะภิสัมโพธิง

สัมพุชฌิต๎วา ตะถาคะโต

ปะฐะมัง ยัง อะเทเสสิ 

ธัมมะจักกัง อะนุตตะรัง

สัมมะเทวะ ปะวัตเตนโต 

โลเก อัปปะฏิวัตติยัง

ยัตถากขาตา อุโภ อันตา

ปะฏิปัตติ จะ มัชฌิมา

จะตูส๎วาริยะสัจเจสุ

วิสุทธัง ญาณะทัสสะนัง

เทสิตัง ธัมมะราเชนะ

สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง

นาเมนะ วิสสุตัง สุตตัง

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง

เวยยากะระณะปาเฐนะ

สังคีตันตัมภะเณมะ เสฯ

คำแปล

    พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เมื่อจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆ ยังมิได้ให้เป็นไปแล้วในโลก ให้เป็นไปโดยชอบแท้ ได้ทรงแสดงพระอนุตตรธรรมจักรใดก่อน คือในธรรมจักรใด พระองค์ตรัสซึ่งที่สุด ๒ ประการ และข้อปฏิบัติเป็นกลาง และปัญญาอันรู้เห็นอันหมดจดแล้วในอริยสัจทั้ง ๔ เราทั้งหลายจงสวดธรรมจักรนั้นที่พระองค์ผู้พระธรรมราชาทรงแสดงแล้ว ปรากฏโดยชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นสูตรประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณอันพระสังคีติกาจารย์ร้อยกรองไว้ โดยเวยยากรณปาฐะเทอญ

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ