เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดตำนาน

    เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา เอตถะ โลกันตะเร วา ภุมมาภุมมา จะ เทวา คุณะคะณะคะหะนัพยาวะฏา สัพพะกาลัง เอเต อายันตุ เทวา วะระกะนะกะมะเย เมรุราเช วะสันโต สันโต สันโต สะเหตุง มุนิวะระวะจะนัง โสตุมัคคัง สะมัคคังฯ

    สัพเพสุ จักกะวาเฬสุ

ยักขา เทวา จะ พ๎รัหมุโน

ยัง อัมเหหิ กะตัง ปุญญัง 

สัพพะสัมปัตติสาธะกัง

สัพเพ ตัง อนุโมทิต๎วา

สะมัคคา สาสะเน ระตา

ปะมาทะระหิตา โหนตุ 

อารักขาสุ วิเสสะโต

สาสะนัสสะ จะ โลกัสสะ

วุฑฒี ภะวะตุ สัพพะทา

สาสะนัมปิ จะ โลกัญจะ 

เทวา รักขันตุ สัพพะทา

สัทธิง โหนตุ สุขี สัพเพ

ปะริวาเรหิ อัตตะโน

อะนีฆา สุมะนา โหนตุ

สะหะ สัพเพหิ ญาติภิฯ

คำแปล

    ขออัญเชิญเทวดาทั้งหลาย ทั้งภุมมเทวดาและมิใช่ภุมมเทวดาซึ่งเป็นผู้มีจิตใจสงบ มีสรณตรัยเป็นสรณะ ขวนขวายที่จะถือสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ตลอดกาลทุกเมื่อ ในโลกนี้และในโลกอื่น รวมทั้งเทวดาทั้งหลายที่เป็นสัตตบุรุษผู้สงบซึ่งสถิต ณ ภูเขาเมรุราชอันล้วนด้วยทอง
ที่ประเสริฐ จงมาพร้อมเพรียงกันฟังพระดำรัสของพระมุนีเจ้าผู้ประเสริฐซึ่งเป็นคำล้ำเลิศประกอบด้วยเหตุผลเถิด
    ขอบรรดายักษ์ เทวดา และพรหมทั้งหลายทั่วทุกสากลจักรวาลจงพร้อมใจกันอนุโมทนาบุญ ที่ให้สำเร็จสมบัติทั้งปวงที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว จงยินดีในพระศาสนา อย่าได้ประมาท โดยเฉพาะในการคุ้มครองรักษา
    ขอความเจริญจงมีแก่พระศาสนาและชาวโลกตลอดกาลทุกเมื่อ ขอเหล่าเทวดาจงคุ้มครอง รักษาพระศาสนาและชาวโลกตลอดกาล ทุกเมื่อเถิด
    ขอทุกท่านพร้อมทั้งบริวารของตน จงมีความสุข อย่าได้มีทุกข์ มีจิตใจสบาย พร้อมกับหมู่ญาติเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ