เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดขันธะปะริตตะคาถา

    สัพพาสีวิสะชาตีนัง

ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง

เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ

สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ 

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    ปริตรใดขจัดพิษร้ายของสัตว์ชาติอสรพิษทุกชนิดได้ ดังเช่นทิพมนต์ และทิพโอสถ รวมทั้งป้องกันอันตรายนอกจากนั้นของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้ แม้โดยประการทั้งปวง ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ ในขอบเขตแห่งอำนาจปริตร ขอพวกเราจงสวดปริตรนั้นกันเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ