เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทขัดกะระณียะเมตตะสูตร

    ยัสสานุภาวะโต ยักขา

เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต

รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ

ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง

ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คำแปล

    ด้วยอานุภาพแห่งปริตรใด พวกยักษ์ไม่แสดงอารมณ์อันน่าสะพรึงกลัว และบุคคลไม่เกียจคร้าน เจริญปริตรใดเนืองๆ ทั้งกลางวันกลางคืน ย่อมหลับเป็นสุข ที่หลับแล้วก็จะไม่ฝันเห็นสิ่งไม่ดีอะไรๆ พวกเราจงสวดปริตรอันประกอบด้วยคุณดังที่กล่าวมาเป็นต้นนั้นกันเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ