เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

บทกรวดน้ำ

หมวดบทสวด : บทแผ่สวนกุศล

    อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ 

มาตาปิตา จะ ญาตะกา

สุริโย จันทิมา ราชา 

คุณะวันตา นะราปิ จะ

พ๎รัหมะมารา จะ อินทา จะ 

โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ 

มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ 

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ 

ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง.

    อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

อิมินา อุททิสเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ 

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา 

ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ 

ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา 

สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง 

กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะวะโร นาโถ 

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ 

สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ 

มาโรกาสัง ละภันตุ มา.

(กราบ ๓ ครั้ง)

คำแปล

    ด้วยบุญที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ ขอพระอุปัชฌาย์ผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล อีกทั้งอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนข้าพเจ้ามา ทั้งมารดาบิดาและคณาญาติทั้งสิ้น ตลอดจนพระอาทิตย์และพระจันทร์ และพระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในเอกเทศแห่งเมทนีดล๑ และนรชนผู้มีคุณงามความดีทั้งหลาย
ทุกถิ่นฐาน อีกท้าวมหาพรหมกับหมู่มาร และท้าวมัฆวานเทวราช ทั้งเทพเจ้าผู้ฉกาจรักษาโลกทั้งสี่ทิศ และพญายมราชอีกมวลมิตรสหาย ทั้งผู้ขวนขวายวางตนเป็นกลาง และผู้เป็นศัตรูของข้าพเจ้าทุกๆ เหล่า จงมีความเกษม สุขนิราศภัย ขอบุญที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ด้วยไตรทวาร จงบันดาลให้สำเร็จไตรพิธสุข ถึงความเกษมปราศจากทุกข์ คือ พระอมตมหานฤพานโดยพลัน
    อีกโสตหนึ่งนั้น ด้วยกรรมนี้และอุทิศเจตนานี้ ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุทันทีซึ่งการตัดขาดตัณหาอุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดานจงพินาศไปหมด จนตราบเท่าถึงนิพพานสิ้นกาลทุกเมื่อเทียว แม้ว่าข้าพเจ้าจะยังท่องเที่ยวไปเกิดในภพใดๆ ก็ขอให้มีจิตซื่อตรง ดำรงสติปัญญาไว
ชาญฉลาด ให้มีความเพียรกล้าสามารถขัดเกลากิเลสให้สูญหาย ขอหมู่มารเหล่าร้ายอย่าได้กล้ำกรายสบโอกาส เพื่อทำให้ข้าพเจ้าพินาศ คลายความเพียรได้ อนึ่งไซร้ พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งอันยิ่งอย่างประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดมเลิศยิ่งประมาณ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็น
ที่พึ่งอันไพศาล และพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันอุดมยิ่งประมาณของข้าพเจ้านี้ด้วยอานุภาพอันอุดมดีพิเศษสูงสุดของพระรัตนตรัย ขออย่าให้หมู่มารได้โอกาสทุกเมื่อไปเทอญ.

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ