เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

นะโมการะอัฏฐะกะคาถา

นะโม อะระหะโต สัมมา-

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ

ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ

นะโม มะหาสังฆัสสาปิ

วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ

ระตะนัตต๎ยัสสะ สาธุกัง

นะโม โอมะกาตีตัสสะ

ตัสสะ วัตถุตต๎ยัสสะปิ

นะโมการัปปะภาเวนะ

วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

นะโมการานุภาเวนะ

สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

นะโมการัสสะ เตเชนะ

วิธิม๎หิ โหมิ เตชะวาฯ

คำแปล

    ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่
    ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดในศาสนานี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ดีแล้ว
    ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีลและทิฏฐิอันบริสุทธิ์การนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า อ (ย่อมาจาก อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส) อุ (ย่อมาจาก อุตฺตมธมฺมสฺส) ม (ย่อมาจากมหาสงฺฆสฺส) เป็นการดี
    ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยทั้ง ๓ นั้น อันล่วงพ้นโทษต่ำช้าด้วยอำนาจแห่งการนอบน้อม ขออุปัทวะทั้งหลายจงพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อม ขอความสวัสดีจงมีตลอดกาลทุกเมื่อ
    ด้วยเดชแห่งการนอบน้อม ขอเราจงมีเดชในมงคลพิธีเถิด

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ