เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

นะมะการะสิทธิคาถา

   สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ

ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ

นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ

อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ

หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ

วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

    สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ

จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ

นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ

อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ

หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ

วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

    สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต

อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ

นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ

อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ

หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ

วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

คำแปล

    ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์ของพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นโดยเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการทำความนอบน้อม ขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง แม้อันตรายเป็นอันมากก็จงพินาศไปโดยสิ้นเชิง
    ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์ของพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นโดยเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการทำความนอบน้อม ขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง แม้อันตรายเป็นอันมากก็จงพินาศไปโดยสิ้นเชิง
    ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์ของพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นโดยเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการทำความนอบน้อม ขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง แม้อันตรายเป็นอันมากก็จงพินาศไปโดยสิ้นเชิง

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ