เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

นะมะการะสิทธิคาถา (ใหม่)

    โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ
สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง.
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.
    ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ
ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี
สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ.
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.
    สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย
โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ
ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ.
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ
พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ
สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ.

คำแปล

    พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระจักษุ ขจัดมลทินคือโมหะแล้ว ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เสด็จไปดีแล้ว พ้นไปแล้ว (จากกิเลส) ทรงเปลื้องหมู่ชนอันเป็นเวไนยสัตว์จากบ่วงมาร ทำให้ถึงความเกษม ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้เป็นที่พึ่ง และเป็นผู้นำของสัตว์โลก พระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้น ขอชัยชนะ และความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งปวงจงพินาศไป
    พระธรรม อันเป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น แสดงหนทางแห่งความบริสุทธิ์แก่สัตว์โลก นำสัตว์ออกจากทุกข์ คุ้มครองผู้ทรงธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมนำความสำราญก่อให้เกิดความสงบ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมที่ทำลายโมหะระงับความเร่าร้อนนั้นด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชพระธรรมนั้น ขอชัยชนะและความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งปวงจงพินาศไป
    พระสงฆ์ ผู้เป็นเสนาประกาศพระสัทธรรม ดำเนินรอยตามพระสุคตเจ้า ชนะอุปกิเลสอันหยาบช้าแห่งโลก เป็นผู้สงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วย กระทำพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้แจ่มแจ้ง ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสงฆ์ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลและทิฏฐิเสมอกันนั้นด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชพระสงฆ์นั้น ขอชัยชนะ และความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งปวงจงพินาศไป

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ