เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

ธัมมานุสสติ (บทสวดระลึกถึงพระธรรม)

(นำ) หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส.

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,

พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว,

สันทิฏฐิโก, 

เป็นธรรมที่พึงเห็นได้ด้วยตนเอง,

อะกาลิโก, 

เป็นธรรมที่ให้ผลได้ไม่จำกัดกาล,

เอหิปัสสิโก,

เป็นธรรมที่ควรกล่าวว่าท่านจงมาดูเถิด,

โอปะนะยิโก, 

เป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว,

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. 

เป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตน, ดังนี้.

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ