เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

ชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน, ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ติฏฐันตา สันติเก ยังมุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา, ธัมมัสสะวะนะกาโลอะยัมภะทันตาฯ

คำแปล

    ขอเชิญท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงมีเมตตา แผ่เมตตาจิตไปว่า ขออานุภาพพระปริตรจงคุ้มครองรักษาพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน พร้อมทั้งสิริราชสมบัติ อีกทั้งพระประยูรญาติและเสนาอำมาตย์ทุกเมื่อ อย่ามีจิตฟุ้งซ่าน สวดพระปริตรกันเถิด
    ขอเชิญเทวดาทั้งหลายในรอบจักรวาล จงมาประชุมกันในที่นี้ ขอเชิญฟังพระสัทธรรมของพระมุนีเจ้า พระผู้ทรงชี้ทางสวรรค์และนิพพานเถิด
    ขอเชิญเทวดาทั้งหลายผู้สิงสถิต ณ สวรรค์ชั้นกามภพ ชั้นรูปภพ อีกทั้งเทวดาผู้สิงสถิตอยู่บนยอดเขา ที่หุบผา ที่วิมาน บนอากาศ และภุมมเทวดาทั้งหลายผู้สิงสถิตในทวีป แว่นแคว้น หมู่บ้าน ต้นไม้ ป่ารกชัฏ บ้านเรือน และไร่นา ทั้งบรรดายักษ์ คนธรรพ์ และนาค ผู้สาธุชนซึ่งสิงสถิต อยู่ในน้ำ บนบก ที่ลุ่ม ที่ดอน ที่ใกล้เคียง จงมาชุมนุมกัน ฟังพระดำรัสแห่งพระมุนีเจ้าผู้ประเสริฐเถิด
    ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บัดนี้เป็นเวลาฟังธรรม
    ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บัดนี้เป็นเวลาฟังธรรม
    ท่านผู้เจริญทั้งหลาย บัดนี้เป็นเวลาฟังธรรม

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ