เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

คำบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง
สัมมาสัมพุทโธ,

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว,

ส๎วากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,

พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด ตรัสไว้ดีแล้ว,

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มี พระภาคเจ้า พระองค์ใด ปฏิบัติดีแล้ว,

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง,

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,

ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ยกประดิษฐานไว้ดีแล้ว ตามสมควร,

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ดังข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประทานวโรกาส พระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ปรินิพพานนานแล้ว,

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา,

ทรงมีพระหฤทัยเอื้อเฟื้อแก่ชุมชน ผู้เกิดแล้วในภายหลัง,

อิเม สักกาเร ทุคคะตะ- ปัณณาการะภูเต ปะฏิคัณหาตุ, 

ขอจงรับเครื่องสักการะเหล่านี้ ซึ่งเป็นบรรณาการของคนยาก,

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ.

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ