เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

คำนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้า

(นำ) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต

ขอนอบน้อม แด่พระผู้มี พระภาคเจ้า พระองค์นั้น,

อะระหะโต,

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส,

สัมมาสัมพุทธัสสะ.

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เอง.

(ว่า ๓ ครั้ง)

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ