เริ่มเลื่อนบทสวดอัตโนมัติ

ขันธะปะริตตะคาถา

    วิรูปักเขหิ เม เมตตัง 

เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพ๎ยาปุตเตหิ เม เมตตัง 

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง 

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง 

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

    มา มัง อะปาทะโก หิงสิ 

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ 

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา 

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัท๎รานิ ปัสสันตุ 

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

    อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิอะหิวิจฉิกาสะตะปะทีอุณณานาภีสะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

คำแปล

    ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้แก่ตระกูลพญางูวิรูปักข์ ตระกูลพญางูเอราบัถ ตระกูลพญางูฉัพยาบุตร และตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ
    ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาไปยังสัตว์ที่ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้าและสัตว์มากเท้า
    ขอสัตว์ที่ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า และสัตว์มากเท้าทั้งหลาย อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า
    ขอบุคคลและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วทั้งสิ้น จงพบแต่สิ่งที่เจริญดีงามถ้วนทั่วทุกตัวตน สิ่งชั่วร้ายใดๆ จงอย่าได้แผ้วพานเลย
    พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู มีประมาณนับได้
    ข้าพเจ้าได้ทำการคุ้มครองป้องกันไว้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงหลีกไปเถิด ด้วยข้าพเจ้า ได้เคารพนบนอบแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์แล้ว

เลื่อนบทสวดอัตโนมัติ